Úvodní > Aktuality, články > Valná hromada CIMA - vyhlášení termínu, pozvánka
 

Valná hromada CIMA - vyhlášení termínu, pozvánka


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 22.10.2017
Přečteno: 1613x

Vyhlášení termínu řádné valné hromady

Českého institutu pro marketing CIMA, z.s.

 

Pozvánka na valnou hromadu CIMA a informace pro členy CIMA

 

Na základě rozhodnutí představenstva CIMA ze dne 13. 9.  2017 se uskuteční:

dne 29. listopadu 2017 (středa)) jednání řádné valné hromady CIMA.

 

Místo konání VH: sídlo z.s.CIMA - Samcova 1177/1, 110 00 Praha 1, (zasedací sál Institutu INPRO, a.s.)

Čas jednání: zahájení jednání VH 14.30 hodin, registrace účastníků/členů CIMA s hlasovacím právem spolku CIMA od 14.00 hodin

 

Navrhovaný program jednání řádné VH :

 

 1. Zahájení, jmenování řídící osoby VH
 2. informace volební komise
 3. Schválení programu jednání řádné VH a volba volební a návrhové komise
 4. Zpráva představenstva CIMA a informace o činnosti orgánů spolku CIMA,
 5. Zpráva DR CIMA
 6. Finanční uzávěrka spolku za rok 2016 a návrh výhledu rozpočtu na rok 2017, schválení. Návrh strategie CIMA pro další období.
 7. Návrhy a informace návrhové komise a volební komise pro volby
 8. Diskuse, příspěvky, informace
 9. Volby představenstva, dozorčí rady a rozhodčí komise
 10. Zpráva volební komise
 11. Návrh usnesení VH od návrhové komise, schválení usnesení a závěr

 

 

Pro průběh VH CIMA jsou platná příslušná ustanovení jednacího řádu VH CIMA, která jsou uvedena v příloze a na webu www.cima.cz v sekci interní

Předpokládané oficiální ukončení řádné VH v 15,50 hod. 

 

Za představenstvo CIMA

Otakar Pivoda

Jednatel CIMA

 

Poznámky k organizaci VH CIMA:

 

 1. Hlasovací právo na jednání VH má každý člen dle článku IV, bod 1a a 1b stanov CIMA, který má uhrazeny členské poplatky za aktuální rok 2017 (Jedna se o řádné a čestné členství v CIMA) Jednání VH se mohou zúčastnit i přidružení členové CIMA (čl. IV, 1c, stanov CIMA, bez hlasovacího práva).
 2. V případě, že se člen CIMA s hlasovacím právem nemůže zúčastnit řádné VH, může poskytnout své hlasovací právo jinému členovi CIMA na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, podpis nemusí být ověřen, zmocnění musí být předáno do zahájení mimořádné VH volební komisi. Volební komise posoudí, zda zmocnění je platné a v kladném případě vydá zmocněnci hlasovací lístek s příslušným počtem hlasů.
  • Členové CIMA angažovaní v některém z orgánů CIMA mají jeden hlas. Pokud zastupují současně AVI, jako člena CIMA, nemají již dodatečný jeden hlas. Tato situace platí i v případě, že je pověřena jednat na mimořádné VH za AVI jiná osoba než obvyklý zástupce vedení AVI.
 3. Návrhy na případné doplnění programu jednání VH prosíme předkládat písemně (emailem) sekretariátu CIMA nejpozději do 25. 11. 2017
 4. Splatnost členských příspěvků sdružení CIMA byla do 27. 6. 2017
 5. Řídící řádné VH má právo omezit vystoupení člena CIMA v diskusi tak, aby nebyl narušen plánovaný program a hladký průběh VH.

 

 

Prosíme všechny účastníky VH, aby svou účast na VH potvrdili emailem na adresu cima@cima.cz nejpozději do 28.listopadu 2017. Děkujeme za pochopení.

 

Informace k VH CIMA:

 

 • VH bude volit nové představenstvo CIMA. Představenstvo je 3 až maximálně 7členné, obvykle má ale 5 a více členů. Všichni členové CIMA, kteří mají splněny podmínky členství ve spolku CIMA, mají právo nominovat svého zástupce do představenstva. Členy představenstva volí valná hromada.

Současné představenstvo CIMA zastávají: O.Bolechová, L.Karbanová, E.Stejskalová, K.Zumrová,P.Králová,M.Belásová,O.Pivoda, J.Imlauf (bez hl.práva)

 • VH bude volit novou dozorčí radu CMA. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období 3 let. Opětovné zvolení je možné. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v představenstvu nebo v rozhodčí komisi.

Současná DR CIMA je zastoupena členy: M.Kuderová, J.Imlauf M.Brábník

 • VH bude volit novu rozhodčí komisi CIMA.  Rozhodčí komise je 3členná. Funkční období rozhodčí komise je tříleté. Členy rozhodčí komise volí valná hromada. Předsedu rozhodčí komise volí její členové ze svého středu. Opětovná volba je možná.

Člen rozhodčí komise nemůže být členem představenstva, členem dozorčí rady a zkušební komise.

Rozhodčí komisi tvoří: M.Neumajerová, V.Mareš, P.Karbanová