Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení termínů certifikační zkoušky marketing CIMA-A a CIMA-B, červen 2018
 

Vyhlášení termínů certifikační zkoušky marketing CIMA-A a CIMA-B, červen 2018


Autor / zdroj: Certifikační sekce CIMA
Zveřejněno: 9.5.2018
Přečteno: 1699x

Vyhlášení termínů certifikace (zkoušek) Marketing CIMA-A a B, 26.6. 2018 (úterý)

 

  1. odborné kvalifikace marketing CIMA-A MCA 5-2015 (marketingový manažer)
  2. odborné kvalifikace marketing CIMA-B MCB  5-2015 (marketingový specialista)

 

 

S odvoláním na Certifikační schémata MCA 5-5015 a MCB 5-5015, Statut certifikace certifikačního orgánu CS CIMA a  ustanovení zkušebního řádu CS CIMA odborné kvalifikace marketing CIMA-A a marketing CIMA-B  vyhlašuji termíny certifikace odborné kvalifikace marketing CIMA-A   a marketing CIMA-B takto :

Datum certifikace:

Certifikace (zkouška)odborné kvalifikace funkce marketingový manažer

marketing CIMA - A dne 26. června 2018 (úterý)

 

Certifikace (zkouška)odborné kvalifikace funkce marketingový specialista

marketing CIMA - B dne 26. června 2018 (úterý)

 

Místo provedení zkoušky :  Praha 6, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 31

Instrukce pro účast na zkoušce obdrží uchazeč společně s potvrzením registrace žádosti. Potvrzení registrace (uchazečem podané žádosti o certifikaci) budou zaslány emailem počátkem června 2018, nejpozději do 9. června 2018. Současně s potvrzením registrace obdrží uchazeči pokyny, instrukce, časový rozvrh zkoušky  a další informace o certifikační zkoušce.

Žádosti o certifikaci: Uchazeči z certifikovaných kurzů u akreditovaných AVI – J- (jarní kurzy-J) 2017, tj. marketing CIMA (A i B) mají řádně předané aktuální žádosti přes akreditovaný vzdělávací institut. Všichni ostatní uchazeči o certifikaci musí mít podánu písemnou žádost o certifikaci na stanoveném formuláři - Žádosti o certifikaci, (ke stažení na www.certifikace-cima.cz). Novou žádost musí zaslat uchazeči:

  • v případě opakované části nebo celé zkoušky
  • uchazeči, kteří se chtějí účastnit zkoušky a byli u některé minulé zkoušky v posledních 2 letech řádně omluveni
  • uchazeči bez kurzů CIMA (musí podat žádost a doložit předpoklady k schválení žádosti o zkoušku)

Žádost musí být řádně a čitelně vyplněna včetně uvedení vzdělání a praxe, podpisu uchazeče a předána certifikačnímu orgánu nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí 6. června 2018 pro certifikace typu marketing MCA 5-2015 (CIMA-A) a marketing CIMA-B (MCB5-2015). 

Podmínky certifikace jsou dány certifikačním schématem MCA 5-2015 a MCB 5-2015, požadavky na a zkouškovými řády marketing CIMA-A a marketing CIMA-B. Na zkoušku se hlásí uchazeči formulářem žádosti o certifikaci. V žádosti musí uchazeč uvést, zda a jak splňuje kvalifikační předpoklady požadované ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. Žádosti může předávat uchazeč  přes vzdělávací institut, osobně, poštou, emailem (s podpisem). Žádost musí být řádně a kompletně vyplněna tak, aby mohla být ze strany CS CIMA potvrzena. V žádosti o certifikaci je také nutno potvrdit souhlas uchazeče  s podmínkami certifikace CS CIMA. Každý uchazeč je povinen s podmínkami certifikace a vydání certifikátu řádně a předem seznámit. Podáním žádosti souhlasí uchazeč s podmínkami certifikace.

Pokud uchazeč nesouhlasí s podmínkami certifikace, nepřipojí svůj podpis na žádost jako souhlas, nemá uhrazen poplatek za certifikaci, nemůže být ke zkoušce připuštěn a žádost o certifikaci může být zamítnuta. (viz Statut certifikace). Povinnost zaslat písemnou žádost o certifikaci se týká všech uchazečů, tj. i těch, kteří opakují jednu část zkoušky nebo všech, kteří byli řádně omluveni z minulé účasti na zkoušce a hlásí se na vyhlášený termín zkoušky. Poplatek za provedení certifikace musí být uhrazen (reálně připsán na účet CS CIMA- 37733021/0100) předem, před datem certifikace, v opačném případě může certifikační orgán rozhodnout o vyloučení uchazeče z procesu certifikace.

Upozornění :

Akceptací žádosti o certifikace ze strany CS CIMA se uchazeč přihlašuje závazně k procesu ověření odborné dovednosti a souhlasí s uložením údajů v databázi CIMA. Neomluvená neúčast na zkoušce znamená, že uchazeč je hodnocen, jako by podmínky certifikace nesplnil. Omluvy ze zkoušky jsou akceptovány pouze písemnou formou (včetně e-mailu) a to pouze  v případě řádně doložených závažných důvodů osobního, rodinného nebo pracovního charakteru.

Další informace k procesu certifikace jsou naleznete  www.certifikace-cima.cz a www.cima.cz

v části certifikace. V případě nejasností a dotazů k certifikaci se obracejte prosím na naši e-mailovou adresu :      certifikace@cima.cz   nebo  cima@cima.cz

 

Certifikační sekce certifikačního orgánu CIMA si vyhrazuje právo změnit termín a místo certifikace v případě, že neobdrží dostatečný počet žádostí o certifikaci nejpozději do 6. 6..2018 nebo při vzniku okolností, které by mohly nějak narušit standardní podmínky certifikace dle podmínek akreditace akreditačního orgánu. V takovém případě budou všichni uchazeči, kteří si již podali žádost certifikaci o případných změnách příslušně informováni.

Upozorňujeme všechny uchazeče, že certifikační sekce koresponduje a komunikuje informace ohledně certifikace e-mailem na základě emailových adres předaných uchazečem v žádosti. Pokud bude předaná korespondenční emailová adresa nefunkční, špatně uvedená, nečitelná apod., nebere certifikační sekce žádnou odpovědnost za případné nedoručení informací ohledně certifikace.

 

UPOZORNĚNÍ:

Podle podmínek statutu certifikace a zkouškových řádů se mohou uchazeči zúčastnit v případě omluvy na předchozí zkoušce nejbližšího dalšího termínu zkoušky (maximálně však do 2 let). Příklad: pan Novák se omluvil z červnového termínu 2017 zkoušky marketing CIMA-A, pokud si chce uchovat možnost vykonat certifikační zkoušku v rámci úhrady certifikovaného kurzu CIMA, musí se zúčastnit některého vyhlášeného termínu certifikační zkoušky příslušného typu v roce 2018, nejpozději pak v červnu 2019. Pokud se nezúčastní, musí si v případě podání žádosti o certifikaci na jiný další, pozdější termín uhradit znovu celý zkouškový poplatek. Výjimky schvaluje ředitel CS CIMA na základě žádosti a odůvodnění.

Upozorňujeme všechny uchazeče o certifikaci, že CS CIMA informuje o všech aspektech certifikace emailovou korespondencí. Je proto v zájmu každého uchazeče uvádět na žádosti kontaktní emailovou adresu (čitelně)  a v případě změny kontakt aktualizovat.

 

Ing. Otakar Pivoda v.r.

Ředitel Certifikační sekce CIMA                                                                 Praha, dne.30. 4. 2018