Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení termínu certifikační zkoušky marketing CIMA-A a CIMA-B, červen 2020
 

Vyhlášení termínu certifikační zkoušky marketing CIMA-A a CIMA-B, červen 2020


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 6.5.2020
Přečteno: 4180x

 

Vyhlášení termínu certifikace (zkoušek)

Marketing CIMA-A a CIMA-B na den 16.6. 2020 (úterý)

 

odborné kvalifikace marketing CIMA-A MCA 5-2015 (marketingový specialista) a odborné kvalifikace marketing CIMA-B (marketingový manažer)

 

S odvoláním na Certifikační schémata MCA 5-5015 a Statut certifikace certifikačního orgánu CS CIMA a ustanovení zkušebního řádu CS CIMA odborné kvalifikace marketing CIMA-A a provedené změny v názvu funkcí, vyhlašuji termíny certifikace odborné kvalifikace marketing CIMA-A (nyní marketingový specialista)

 

Datum certifikace:

Certifikace (zkouška)odborné kvalifikace funkce marketingový specialista (CIMA-A) a marketingový manažer (CIMA-B)  

marketing CIMA – A dne 16. června 2020 (úterý)

marketing CIMA – B dne 16.června 2020 (úterý)

 

Místo provedení zkoušky: Praha

Zkoušky marketing CIMA se uskuteční v Praze. Místo konání zkoušky (případně forma zkoušky) bude upřesněno do konce května 2020. Instrukce pro účast na zkoušce obdrží uchazeč společně s potvrzením registrace žádosti. Potvrzení registrace (uchazečem podané žádosti o certifikaci) budou zaslány emailem počátkem června 2020, nejpozději do 6. června 2020. Současně s potvrzením registrace obdrží uchazeči pokyny, instrukce, časový rozvrh zkoušky  a další informace o certifikační zkoušce.

Žádosti o certifikaci: žádost musí zaslat všichni uchazeči:

  • v případě opakované části nebo celé zkoušky
  • uchazeči, kteří se chtějí účastnit zkoušky a byli u některé minulé zkoušky v posledních 2 letech řádně omluveni
  • uchazeči bez kurzů CIMA (musí podat žádost a doložit nějaké předpoklady k schválení žádosti o zkoušku

Žádost musí být řádně a čitelně vyplněna včetně uvedení vzdělání a praxe, podpisu uchazeče a předána certifikačnímu orgánu nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí 6.června 2020 pro certifikace typu marketing MCA 5-2015 (CIMA-A) a MCB 5-2015 (CIMA-B). 

Podmínky certifikace jsou dány certifikačním schématem MCA 5-2015, MCB 5-2015 a zkouškovými řádem marketing CIMA-A a marketing CIMA-B. Na zkoušku se hlásí uchazeči formulářem žádosti o certifikaci. V žádosti musí uchazeč uvést, zda a jak splňuje kvalifikační předpoklady požadované ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. Žádosti může předávat uchazeč, poštou, emailem (s podpisem) na CS CIMA (certifikace@cima.cz.) Žádost musí být řádně a kompletně vyplněna tak, aby mohla být ze strany CS CIMA potvrzena. V žádosti o certifikaci je také nutno potvrdit souhlas uchazeče  s podmínkami certifikace CS CIMA. Každý uchazeč je povinen s podmínkami certifikace a vydání certifikátu řádně a předem seznámit. Podáním žádosti souhlasí uchazeč s podmínkami certifikace.

Pokud uchazeč nesouhlasí s podmínkami certifikace, nepřipojí svůj podpis na žádost jako souhlas, nebo nemá uhrazen poplatek za certifikaci, nemůže být ke zkoušce připuštěn a žádost o certifikaci může být zamítnuta. (viz Statut certifikace). Povinnost zaslat písemnou žádost o certifikaci se týká všech uchazečů, tj. i těch, kteří opakují jednu část zkoušky nebo všech, kteří byli řádně omluveni z minulé účasti na zkoušce a hlásí se na další nový vyhlášený termín zkoušky. Poplatek za provedení certifikace musí být uhrazen (reálně připsán na účet CS CIMA- 37733021/0100) předem, před datem certifikace, v opačném případě může certifikační orgán rozhodnout o vyloučení uchazeče z procesu certifikace.

Upozornění :

Akceptací žádosti o certifikace ze strany CS CIMA se uchazeč přihlašuje závazně k procesu ověření odborné dovednosti a souhlasí s uložením údajů v databázi CIMA. Neomluvená neúčast na zkoušce znamená, že uchazeč je hodnocen, jako by podmínky certifikace nesplnil. Omluvy ze zkoušky jsou akceptovány pouze písemnou formou (včetně e-mailu) a to pouze  v případě řádně doložených závažných důvodů osobního, rodinného nebo pracovního charakteru.

Další informace k procesu certifikace jsou naleznete  www.certifikace-cima.cz a www.cima.cz

v části certifikace. V případě nejasností a dotazů k certifikaci se obracejte prosím na naši e-mailovou adresu :      certifikace@cima.cz   nebo  cima@cima.cz

 

Upozorňujeme všechny uchazeče, že certifikační sekce koresponduje a komunikuje informace ohledně certifikace e-mailem na základě emailových adres předaných uchazečem v žádosti. Pokud bude předaná korespondenční emailová adresa nefunkční, špatně uvedená, nečitelná apod., nebere certifikační sekce žádnou odpovědnost za případné nedoručení informací ohledně certifikace.

 

UPOZORNĚNÍ:

Podle podmínek statutu certifikace a zkouškových řádů se mohou uchazeči zúčastnit v případě omluvy na předchozí zkoušce nejbližšího dalšího termínu zkoušky (maximálně však do 2 let). Příklad: pan Novák se omluvil z červnového termínu 2018 zkoušky marketing CIMA-A, pokud si chce uchovat možnost vykonat certifikační zkoušku v rámci úhrady certifikovaného kurzu CIMA, musí se zúčastnit některého vyhlášeného termínu certifikační zkoušky příslušného typu v roce 2019, nejpozději pak v červnu 2020. Pokud se nezúčastní, musí si v případě podání žádosti o certifikaci na jiný další, pozdější termín uhradit znovu celý zkouškový poplatek. Výjimky schvaluje ředitel CS CIMA na základě žádosti a odůvodnění.

Upozorňujeme všechny uchazeče o certifikaci, že CS CIMA informuje o všech aspektech certifikace emailovou korespondencí. Je proto v zájmu každého uchazeče uvádět na žádosti kontaktní emailovou adresu (čitelně), a v případě změny kontakt aktualizovat.

S ohledem na předpokládané změny ve spolku CIMA doporučujeme využít v každém případě termín certifikační zkoušky červen 2020.

 

Ing. Otakar Pivoda v.r.

Ředitel Certifikační sekce CIMA                                                                 Praha, dne.6.5.2020