Úvodní > Aktuality, články > Pozvánka na valnou hromadu CIMA a informace pro členy sdružení CIMA o vyhlášení valné hromady CIMA
 

Pozvánka na valnou hromadu CIMA a informace pro členy sdružení CIMA o vyhlášení valné hromady CIMA


Autor / zdroj: ing. Otakar Pivoda
Zveřejněno: 30.7.2014
Přečteno: 2633x

Na základě rozhodnutí představenstva CIMA ze dne 22. 5. 2014 se uskuteční jednání valné hromady CIMA.

Termín: 10. září 2014 (středa)

Místo konání VH:
Hospodářská komora hl. m. Prahy
Náměstí Franze Kafky 7, Praha 1
(naproti domu F. Kafky, vyústění Staroměstského nám, do ulice Kaprova a Platnéřské, vchod vedle restaurace Motto).

Čas jednání: od 13.00 hodin

Prozatímní navrhovaný program jednání řádné VH :

1. Zahájení, informace volební komise
2. Schválení programu jednání řádné VH a volba volební a návrhové komise
3. Zpráva představenstva sdružení CIMA a informace o činnosti orgánů sdružení CIMA.
4. Zpráva DR CIMA
5. Finanční uzávěrka sdružení za rok 2013 a návrh výhledu rozpočtu na rok 2014
6. Návrhy k právnímu statutu sdružení CIMA a změně stanov pro připravovanou úpravu stanov
7. Návrhy a informace návrhové komise a volební komise pro volby
8. Diskuze, příspěvky a další informace pro VH CIMA
9. Volby představenstva, dozorčí rady a rozhodčí komise
10. Zpráva volební komise
11. Návrh usnesení VH od návrhové komise, schválení usnesení a závěr

Pro průběh VH CIMA jsou platná příslušná ustanovení jednacího řádu VH CIMA, která jsou uvedena ZDE.

Předpokládané oficiální ukončení řádné VH v 15 hod.

Návrhy na případné doplnění počtu členů orgánů sdružení CIMA musí být podloženy vždy písemným souhlasem navržené osoby.

Za představenstvo CIMA

Otakar Pivoda
Statutární představitel sdružení CIMA

Poznámky k organizaci VH CIMA:
  1. Hlasovací právo na jednání VH má každý člen, který má uhrazeny členské poplatky za aktuální rok 2014.
  2. V případě, že se člen CIMA nemůže zúčastnit řádné VH , může poskytnout své hlasovací právo jinému členovi CIMA na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, podpis nemusí být ověřen, zmocnění musí být předáno do zahájení mimořádné VH volební komisi. Volební komise posoudí, zda zmocnění je platné a v kladném případě vydá zmocněnci hlasovací lístek s příslušným počtem hlasů.

    § Členové CIMA angažovaní v některém z orgánů CIMA mají jeden hlas. Pokud zastupují současně AVI, jako člena CIMA, nemají již dodatečný jeden hlas. Tato situace platí i v případě, že je pověřena jednat na mimořádné VH za AVI jiná osoba než obvyklý zástupce vedení AVI.
  3. Návrhy na případné doplnění programu jednání VH prosíme předkládat písemně sekretariátu CIMA nejpozději do 29. 8. 2014
  4. Splatnost členských příspěvků byla do 3. 5. 2014
  5. Řídící řádné VH má právo omezit vystoupení člena CIMA v diskusi tak, aby nebyl narušen plánovaný program a hladký průběh VH.

Základní výsledky sdružení CIMA za rok 2013 a průběžné informace o počtech členů budou od 31. 7. 2014 na www.cima.cz, v sekci interní pro management i lektory, podrobné údaje budou k dispozici na VH CIMA nebo k nahlédnutí na vyžádání v sekretariátu CIMA

Prosíme všechny členy sdružení CIMA s platným hlasovacím právem, aby v případě návrhů na volbu člena některého z orgánů CIMA dodrželi podmínky pro přijetí návrhu- souhlas navržené osoby, jinak nemůže být návrh přijat. Návrhy můžete zaslat předem na email cima@cima.cz nebo nejpozději předložit při zahájení jednání VH CIMA. Valná hromada projedná také předběžné návrhy úprav stanov CIMA pro možnost konečného schválení následnou valnou hromadou, kdy budou případné změny a nutné změny z důvodu novelizace občanského zákoníku notářsky zaznamenány. Případné návrhy na úpravu zašlete prosím předem na email: cima@cima.cz, nebo případně předložte do programu jednání VH před jejím zahájením.

Základní informace o výsledku hospodaření sdružení CIMA za rok 2013 (v tis. CZK):

Náklady: 1599
Výnosy: 1012
Zisk/ztráta: -587
Aktiva: 1642
Pasiva: 1642